Your vision, our mission

Fotojägarens villkor för köp av royaltyfri bild

Att tänka på som köpare

När du köper en bild köper du bara rätten att använda den i nedan uppräknade sammanhang. All övrig användningsrätt/ upphovsrätt är alltid upphovsmannens.

Äganderätten till den levererade bilden är alltid upphovsmannens.

Hur anger du byline?

Namnangivelse/bildbyline skall innehålla fotografens namn samt bildleverantör, till exempel:
Förnamn Efternamn/Fotojägaren

Vid köp av royaltyfri bild hos Fotojägaren gäller följande

Som köpare av Fotojägarens royaltyfria bilder får du rätt att:

1. Använda bilden hur många gånger som helst.
2. Använda bilden online på Internet och andra elektroniska distributionssystem och i design av hemsidor.
3. Använda bilden i obegränsad upplaga i publikationer, annonser och på förpackningar.
4. Beskära och ändra bildens innehåll.
5. Använda bilden på obestämd tid.

Villkor för bilder från Fotojägaren

Bilder från Fotojägaren får användas efter köp eller tillstånd från Fotojägaren. Bilderna får sedan användas, med få undantag, i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. I och med att användaren av bilden godkänner de villkor som anges, och laddar hem bilden ingås avtal mellan bildanvändaren och Fotojägaren.

1. Användande av bilder från Fotojägaren

Bildanvändaren får använda bilden, med de undantag som följer nedan, i alla former och sammanhang samt på obestämd tid, oavsett användningsområde. Bildanvändaren får dessutom förändra en bilds innehåll och form, med de undantag som följer nedan.

Bilder från Fotojägaren får inte användas av bildanvändaren i sammanhang som är olagliga, vilseledande, obscena, eller pornografiska. Bilderna får inte användas på ett sådant sätt att de kan väcka anstöt eller anses vara kränkande för personer som medverkar på bilderna.

Bilder från Fotojägaren får användas av upp till 10 personer i den organisation (företag, förening eller motsvarande) som har förvärvat bilden.

2. Äganderätt och upphovsrätt

Äganderätt och upphovsrätt för bilder från Fotojägaren förblir Fotojägarens även efter det att bildanvändaren erhållit bilden.

3. Priser

Priser för Fotojägarens bilder är de priser som är angivna på www.fotojagaren.se vid köptillfället om annat pris inte är överenskommet med Fotojägaren. I priset som anges är moms inkluderat.

4. Bildleverans

Det åligger bildanvändaren att i nedladdade bilder levererade från Fotojägaren, vid behov att göra sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat. Fotojägaren ersätter inte bildbeställare eller kund för icke tillfredsställande resultat vid digital bildleverans.
Våra bilder levereras jpeg-komprimerade i 300dpi, Adobe RGB.

Önskas annat filformat, färgrymd eller annan storlek – ta kontakt med oss.

5. Skadad eller förkommen bildfil

Kontakta oss via mail så löser vi det.

6. Betalning

Vi tillämpar direktbetalning via Paypal. Önskas annat betalningssätt, kontakta oss via mail
info@fotojagaren.se för instruktion och överenskommelse om hur betalning kan ske.

7. Vidareförsäljning eller överlåtelse

Bilder från Fotojägaren får ej säljas vidare eller överlåtas till tredje part. Bilder får heller inte användas till ändamål där den framstår som en egen framställd säljprodukt. Tex posters, vykort, t-shirts, kalendrar etc.

8. Vite

Skulle bildanvändaren använda bilden i strid mot bestämmelserna i ovan angivna villkor, och efter att Fotojägaren påtalat och gjort invändningar mot detta, inte göra rättelse, utgår till Fotojägaren ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall uppgå till 2 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fr o m 1970.

9. Skadestånd

Skulle bildanvändaren genom sin användning av förvärvad bild förorsaka Fotojägaren skada av vilket slag det än må vara, äger Fotojägaren rätt att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit för Fotojägaren.

10. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal eller andra tillhörande rättsförhållanden löses i svensk domstol enligt svensk rätt.

 


The terms for the purchase of royalty-free image

Things to consider as a buyer

When you buy an image you just buy the right to use it in contexts listed below. All other use right / copyright is always the author's.

Ownership of the delivered image is always the author's.

How do you byline?

Name Statement / picture byline must include photographer's name and image provider, for example:

First Name Last Name / Fotojägaren

When purchasing royalty-free image in Fotojägaren, the terms are as follow:

As a buyer of Fotojägaren´s royalty-free images, you may:

1. You may use the image as many times are you want.
2. You are free to use image online on the Internet and other electronic distribution system and the design of websites.
3. You are free to use the image in an unlimited edition in publications, advertisements and on packaging.
4. Crop and change the image content.
5. You are free to use the image indefinitely.

Terms of images from Fotojägaren

Photos from Fotojägaren may be used for purchase or permission from Fotojägaren. The images may then be used, with few exceptions, in all its forms and contexts, and indefinitely, regardless of its use. As the user of the image accepts the conditions specified, and download the picture entered agreement between the user and photo Fotojägaren.

1. Use of images from the Photo Jägaren

The user may use the image, with the exceptions set forth below, in all forms and contexts, and indefinitely, regardless of its use. The user may also change an image's content and form, with the exceptions listed below.

Photos from Fotojägaren may not be used to image the user in context that is illegal, misleading, obscene or pornographic. The images may not be used in such a way that they can cause offense or be considered offensive to persons involved in the pictures.

Photos from Fotojägaren may be used by up to 10 people in the organization (company, association or equivalent) who has acquired the image.

2. Ownership and copyright

Ownership and copyright of images from the Fotojägaren still remains Fotojägaren even after the purchase.

3. Prices

The pictures price are listed on www.fotojagaren.se The prices quoted are inclusive of VAT.

4. Image Delivery

It is incumbent upon the user to view the downloaded images supplied by Fotojägaren if necessary to make such changes, reproduction or corrections needed for good printing results. Fotojägaren does not replace the image clients or customers for unsatisfactory performance at the digital image delivery.
Our images are delivered in compressed JPEG 300dpi, Adobe RGB.

5. Damaged or lost image file

Contact us via email and we will solve it.

6. Payment

We apply the direct payment through Paypal. Want other payment, please contact us by email info@fotojagaren.se for instruction and agreement on how they can be paid.

7. The resale or transfer

Photos from Fotojägaren may not be resold or transferred to third parties. Images may not be used for purposes where it emerges as a self-made product sales. For example; posters, postcards, t-shirts, calendars, etc.

8. Penalty

If the user, use the image in violation of the above conditions and Fotojägaren pointed and raised objections to this, and the user still not make corrections, an penalty will be paid to Fotojägaren. The amount for each incident shall be equal to Swedish laws.

9. Damages

If the user through its use of the acquired image cause Fotojägaren damage of any nature whatsoever, Fotojägaren owns the right to require the user for damages to be determined at an amount equal to the tangible and intangible damage arising for Fotojägaren.

10. Dispute

Disputes arising from this Agreement or other related legal matters are resolved in a Swedish court under Swedish laws .

Besök oss på Facebook